Die Wirtin

(frei nach Goldoni und Peter Turrini)
Regia: Monika Leitner
Vigil-Raber-Kuratorium
Anno 2019
Foto: Monika Leitner

?>